Miljöpolitik

F! Lund vill se en utveckling av kommunen mot en plats som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. F! Lund vill framför allt se en utveckling av kommunikationer som strävar efter ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Fokus i kommunen ska vara närhet till allt. Genom att öka tillgängligheten till samhällsfunktioner som butiker, skolor, arbetsplatser och vårdcentraler minskar invånarnas behov av att förflytta sig långa sträckor. Detta ökar chansen att befolkningen minskar sitt bilberoende och att kommunen kan nå ambitiösa mål om en minskad fossilbränsledriven fordonsflotta samt kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Politiken kring miljöfrågor presenteras under rubrikerna transport, energipolitik och en kommun för människor, djur och natur. F! Lund integrerar tydligt även miljöpolitik vid stadsplanering och bostadsbyggande, läs mer vid F! Lunds bostadspolitik.

Transport

Enligt aktuell statistik har män och kvinnor signifikant olika resvanor. Män reser längre sträckor och resen framför allt i personbil. Kvinnor rör sig kortare sträckor och utnyttjar gång-, cykel- och kollektivtrafik i större utsträckning än män. Detta har den logiska konsekvensen att kvinnors resvanor har en mindre klimatpåverkan än männens. F! Lund anser det eftersträvansvärt att investera mer i utvecklingen av de traditionellt kvinnliga resvanorna. Genom att göra det underlättar vi inte bara för kvinnors vardagsliv utan möjliggör också för männen att närma sig resvanor som skulle ha positiva konsekvenser för miljö, hälsa och trygghet i staden.

Ett viktigt steg är att bygga bort bilnormen i Lunds kommun. Vi bör framför allt fokusera på att alltid prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafikleder vid all samhällsplanering. Ett annat steg kan vara att se över parkeringsnormen vid nybyggnationer samt att se över möjligheten att omvandla befintliga parkeringsplatser till exempelvis parker, bostäder, rekreation eller urban odling. Gratis kollektivtrafik är ett eftersträvansvärt mål, men F! Lund vill först och främst se ett arbete för att bilen blir det minst attraktiva alternativet. Genom att kombinera ökad tillgänglighet till gång-, cykel och kollektivtrafik med en nedmontering av bilnormen blir Lunds transportsektor ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

F! Lund ska verka för att alla kommunens invånare ska ha god tillgång till skola, vård, butiker och andra faciliteter som underlättar vardagen.

F! Lund ska verka för att kollektivtrafiken i Lund utvecklas och förbättras för att möjliggöra kraftiga sänkningar av kostnaden för resor.

F! Lund ska verka för att gång-, cykel- och kollektivtrafik alltid prioriteras i samhällsplaneringen.

F! Lund ska verka för återhållsamhet vid nybyggnation av vägar för privat biltrafik.

F! Lund ska verka för att stoppa all nyetablering av externa köpcentrum.

F! Lund ska verka för att all statistik som förs över persontransporter i Lund ska vara uppdelade efter kön för att synliggöra skillnader i mäns och kvinnors resvanor samt möjliggöra för uppföljning av utvecklingen i framtiden.

F! Lund ska verka för någon form av kostnadspåslag för bilresor i stadskärnan. En skatt på bensin kan slå fel då många i kommunens mindre orter är beroende av bilen. Kostnader ska straffa de onödiga bilresorna, inte de nödvändiga. 


Energipolitik

F! Lund är medvetna om att långsiktighet är av största vikt när det gäller energi och miljö. Snabba lös- ningar som på kort sikt ger ekonomisk vinst kan i längden vara ödesdigra vad gäller höga kostnader i samband med utsläpp, föroreningar, buller, läckage eller spillvärme. Vid val av byggmaterial måste hänsyn tas till materialens livscykel, hållbarhet och påverkan på miljön. F! Lund anser att den miljövänligaste och bästa kilowattimmen är den som aldrig behöver användas. Med detta som utgångspunkt kommer F! Lund att uppmuntra energieffektivt byggande och utnyttjande av spill- och överskottsvärme från industri och förbränning. Hållbara lösningar med en tydlig strävan efter minskad energiförbrukning ska premieras framför traditionella tankebanor. Lund ska vara en föregångskommun för resten av landet och nytänkande ska vara ett tydligt inslag i energipolitiken.

Lund stad har redan nu en sund inställning till tillvaratagande av spillvärme från forskning och industri. Denna inställning ska säkras och utvecklas. En tydlig koppling mellan det lokala fjärrvärmenätet och industrier som Örtofta Sockerbruk och ESS kommer att göra Lunds värmeförsörjning till ett föredöme för andra kommuner.

Lund har premierats med goda förhållanden och förutsättningar för förnybara energikällor. Närheten mellan kommun, universitet och näringsliv gör möjligheter för utveckling och investering näst intill ideala. Klimatet gör solceller och solpaneler till goda alternativ. Med ett sjunkande pris på solpaneler uppmuntrar F! Lund kommunen att ha detta i åtanke vid nybyggnation av tak och fasader av såväl privata som offentliga byggnader. Vindförhållanden i och runt kommunen bidrar till att vindkraft är ett lönsamt sätt att producera el. F! Lund ser att vindkraftsparker är att föredra framför enskilda utspridda verk. Detta för att bibehålla en naturskön omgivning samtidigt som engångskostnader för nät och ställverk hålls nere.

F! Lund ska verka för att energibesparingar premieras, både i privat och offentlig sektor.

F! Lund ska verka för att spillvärme och överflödig energi tas tillvara.

F! Lund ska verka för att utöka produktion och användande av förnybara energikällor samt ta tillvara de fördelaktiga förhållanden som råder i och omkring kommunen.

En kommun för människor, djur och natur

Att förse jordens befolkning med föda är en av de mest energikrävande och utsläppsgenererande aktiviteter som praktiseras av mänskligheten idag. Livsmedelsindustrin står i nuläget för ungefär 20% av jordens totala koldioxidutsläpp. Planeringen av livsmedelsproduktionen har stora brister. Vi använder mängder av farliga bekämpningsmedel och gödning som förorenar naturen och utarmar den jord som vi i framtiden är beroende av för att producera mat. Vidare nyttjas stora jordarealer för djurfoderproduktion. När en gröda först passerar genom ett köttdjur förloras upp till 90% av näringen innan den når människan. Ekologisk produktion och mindre animalier i vår föda är därför två prioriterade områden. I Lund finns redan flera koloniområden. Dessa behöver uppmärksammas och värdesättas.

Lunds kommun har kommit långt i arbetet med en miljöanpassad offentlig sektor. Sedan länge stävar Lund efter 100 % ekologisk mat i offentlig verksamhet och kommunen har varit bra på att arbeta mot medvetenhet om ekologi i samband med livsmedelskonsumtion. Det finns dock fortfarande hål att fylla. Till exempel finns fortfarande ingen tydlig vilja att minska kommunens köttkonsumtion. Produktion av animaliska livsmedel bidrar inte bara till lidande för de djur som utnyttjas. Det kräver också långt mycket mer resurser än vegetabilisk produktion. Kravet på effektivitet och ekonomisk vinning skapar ohållbara situationer där jordar utarmas, kemikalier läcker ut i naturen, hav töms på fiskar och ekosystem slås ut. Genom politiska initiativ kan Lund som kommun bli en del av kampen mot detta. För att minska lidandet idag och möjliggöra för framtida livsmedelsförsörjning.

F! Lund ska verka för 100 % ekologiskt i offentlig verksamhet.

F! Lund ska verka för vegetariskt som norm i skolköken. Köttnormen måste brytas.

F! Lund ska verka för fortsatt uppmuntran till stadsodling. Odling bör i framtiden implementeras i skolverksamhet tillsammans med undervisning inom ekologiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.