Skip to content

Vanliga frågor och svar om Fi

Vad är Fi?

Feministiskt initiativ är en ideell organisation bestående av människor som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under lång tid utfört för att förbättra sina liv. Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Vilka mål har Fi?

Feministiskt initiativ vill föra upp feminismen på den politiska dagordningen. Genom att samla en bred folkrörelse för feminism och mänskliga rättigheter för vi in en ny dimension i politiken. Feministiskt initiativ strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till global nivå.

Vilken sorts feminism står Fi för?

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Är Fi ett enfrågeparti?

Nej, Fi har politik på alla politiska frågor inom samtliga politiska fält. Det gäller arbetsmarknadsfrågor (löner, heltid/deltid, arbetsrätt, arbetstidsförkortning), hur det ser ut med ansvaret för hemmet (föräldraförsäkring, barnomsorg), trafikpolitiken (vems intressen styr när motorleder prioriteras framför kollektivtrafiken) bostadspolitiken (vems verklighet dominerar när områden planeras och hus byggs), och försvars- och säkerhetspolitiken. Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang.