Skip to content

Djurrättspolitik

Feministiskt initiativ Lund strävar efter en ny syn på djur, vilken på sikt ska innebära att djur har rätt till ett eget liv, fritt från mänskligt utnyttjande. För att möjliggöra ett sådant synsätt behövs en formuleringsförändring inom djurrättspolitiken, så att denna utgår från djurrätt istället för djurskydd.

Feministiskt initiativ Lund strävar också efter att ifrågasätta den rådande köttnormen och istället förespråka en samhällsnorm där majoriteten av kosten är vegetabilisk. En vegetabilisk kost är dessutom mer skonsam mot miljön och minskar vår klimatpåverkan. Feministiskt Initiativ Lund ställer sig även kritiska till användandet av djur som underhållning och utsmyckning. Vi var bland annat det enda partiet som i kommunfullmäktige röstade för ett påskpynt fritt från fågelfjädrar.

Lunds kommun bedriver även en del egen djurhållning, till exempel de fåglar som hålls i burar i Stadsparken. Det har inkommit ett flertal rapporter om vanskötsel och dödsfall rörande dessa djur. Ett annat exempel är när människor dödar eller fångar vilda djur genom organiserad nöjesjakt och sportfiske. Båda dessa exempel är verksamheter som F! Lund vill verka för att begränsa och på sikt avveckla.
Politiken kring djurrättsfrågor presenteras under följande rubrike r ; Djur är individer, Djurrätt är en feministisk fråga och Problematisera kö ttätande som norm. Feministiskt initiativ Lund integrerar även tydligt djurrättspolitiken i miljöfrågor, läs mer om detta i vår miljöpolitik (eget dokument).

Djur är individer

Djur är tänkande och kännande varelser som bör ha rättigheter formade utifrån sina egna behov och förutsättningar. Idag baseras djurs rättigheter istället på vilka rättigheter människor anser att djur bör ha i förhållande till människan. Detta brukar benämnas som djurskydd. Detta handlar om vad människor kan göra för att skydda och bevara andra arter, vilket givetvis är bra men det kan bli bättre. Djurskyddet utformas i ett system där exploatering av djur är norm och det leder till att människor tilldelar dem värde inom ramen för detta system. Eftersom djur är varelser med ett egenvärde får och ska inte deras rättigheter reduceras till en fråga om miljö, ekologi eller skydd från exploatering. Feministiskt initiativ Lund ska därför verka för:


1. Förbud mot användning av djur som underhållning och utsmyckning i Lunds kommun, exempelvis akvarier med levande fiskar i vänthallar och receptioner, eller burfåglar på offentliga platser.
2. Att kommunen inte hyr ut mark till cirkusar som reser med, och använder levande djur i sina föreställningar.
3. Att kommunalt förvaltad djurhållning ska avvecklas.
4. Ett förbud mot sportfiske i kommunala vattendrag.
5. Att kommunen varken bedriver nöjesjakt, eller hyr ut/säljer mark till aktörer vars ändamål för marken är nöjesjakt (exempelvis i form av jaktevenemang).
6. Ett ökat samarbete mellan Lunds kommun och Länsstyrelsen Skåne för förbättrat omhändertagande av skadade vilda djur.
7. Att Lunds kommun finansierar och på andra sätt bidrar till vetenskaplig kunskapsspridning om djurrätt i form av utbildning och kulturevenemang.
8. Kommunalt stöd till sökjourer för katter, hundar och andra bortsprungna djur.
9. Ett djurrättsperspektiv i samhälls och trafikplanering, samt i jordbruk för att skapa en bra levnadsmiljö för både vilda och tama djur.
10. Att idrottsföreningar som håller djur ges stöd för att kunna leva upp till rådande djurskyddslagar.

Djurrätt är en feministisk fråga

All partipolitik, inklusive djurrätt, präglas idag av den maskulina människans maktutövande, något som historiskt sett är sammanlänkat med våld och förtryck såsom rasism, sexism, heterosexism och funkofobi. Den rådande öttnormen i samhället förstärker traditionella patriarkala föreställningar. Till exempel bygger djurindustrin på exploatering av hondjurs reproduktionsförmågor och på utnyttjande av hondjurs kroppar. Feministiskt initiativ ska verka för att den rådande politiska riktningen ska förändras i enlighet med en feministiskt djurrättslig ideologi. Djurrätt ska handla om ett jämlikt förhållande mellan människor och andra arter. Ett förhållande som ska utgå från förståelse, solidaritet och empati. I politiska sammanhang måste vi utgå från alla varelsers lika rätt till värdiga liv. Feministiskt Initiativ Lund anser därför att all kommunpolitik, följaktligen även djurrättspolitik, genomsyras av arbete mot förtryck, och ska därför verka för:

11. Att Lunds politiker och myndigheter samarbetar med djurrättsorganisationer i frågor som inbegriper hantering av levande djur.
12. Att kostrelaterade skolämnen såsom hemkunskap verkar för en vegetabilisk kost.
13. Att livsmedelsföretag från djurindustrin inte ska ges större inflytande i skolväsendet än företag fria från djuruttnyttjande.
14. Att personal med utbildning inom djurrätt alltid finns tillgänglig inom socialtjänsten och att
djurens förhållande i de hem där utredning inleds alltid beaktas.
15. Kommunalt stöd till fristäder/shelters för djur som farit illa och/eller övergivits.
16. Att det ska finnas kvinnojourer som välkomnar husdjur när en våldsutsatt person har ett husdjur som behöver följa med till jourboendet.

Problematisera köttätande som norm

Djurrätt ska även handla om att problematisera köttätande som norm eftersom det finns sociala
drivkrafter som uppmanar människor att välja en köttbaserad kost. Det finns likvärdig vegetabilisk mat som innehåller de näringsämnen som vi behöver för att fungera och må bra. En vegetabilisk kost utesluter alla animaliskt baserade livsmedel såsom kött, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg. En sådan kost är att föredra framför en som beseras på animalier eftersom djur är subjekt som har egenvärde och rätt till sina egna liv. Att minska produktion och konsumtion av animaliska livsmedel är dessutom avgörande för att stoppa negativ
klimatpåverkan och miljöförstöring. Att välja att äta vegetabiliskt ska inte vara avvikande, det ska vara ett självklart val. Feministiskt initiativ Lund ska därför verka för:


17. Att kommunala verksamheter ska ha minst tre vegetabiliska/vegetariska dagar i veckan samt att det ska finnas ett vegetabiliskt alternativ varje dag.
18. Att anställda som lagar mat i sin tjänst inom förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem ges möjlighet till vidareutbildning i vegetabilisk matlagning och näringslära.
19. En minskad användning av animalier genom att utforma en kommunal policy som utgår från att alternativ till animalier alltid prövas först.