Skip to content

Kulturpolitik

F! Lund ska verka för en tillgänglig kultur där jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Endast då uppnår vi ett demokratiskt samhälle. F! Lund ser att satsningar inom kultur är en god investering som kommer samhällets medborgare till gagn. Kulturpolitik måste utgå från såväl de som konsumerar som de som producerar kulturen. F! Lund vill att ett rimligt och rikstäckande avtal mellan kommunala och statliga institutioner och konstnärer upprättas. Kulturpolitiken presenteras med underrubrikerna tillgänglig kultur, kulturarbetare och kultur med värdegrund.

Tillgänglig kultur

Kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Genom att fokusera på mångfald i det konstnärliga utbudet, i kombination med en strävan efter en geografisk spridning av platserna för kulturutövande, ökar tillgängligheten till kulturen. Lund är en kommun med kulturella traditioner och stort kulturutbud. För att kulturen ska nå och berika alla kommunens invånare måste den finnas nära invånarna och dessutom inte styras av ekonomisk lönsamhet. F! Lund anser att kultur bör vara en självklar del av alla barns uppväxt och vill därför stärka skolans roll som garant för att göra kulturupplevelser tillgängliga för barn och ungdomar.

F! Lund ska verka för att öka tillgängligheten till kultur för alla invånare i Lund, oberoende av kön, klass, sexualitet, funktionalitet, etnicitet och ålder.

F! Lund ska verka för att skolorna ska ha tillräckliga resurser och ett fungerande program för kultur som aktiv del i undervisningen.


F! Lund ska verka för en fortsatt aktivitet i en kulturverkstad liknande Stenkrossen samt öka dess synlighet och tillgänglighet i kommunen.


F! Lund ska verka för att fler mötesplatser skapas i det offentliga rummet och att de vigs åt kulturella snarare än kommersiella uttryck.


F! Lund ska verka för att Lunds samtliga bibliotek får resurser att kunna upprätthålla och utveckla sin viktiga roll som folkbildare och informatör inom genus, antirasism, diskriminering och miljö.

Kulturarbetare

Kulturarbetare är idag en utsatt yrkesgrupp. En förutsättning för att upprätthålla ett rikt kulturutbud och ett tillgängligt, folkbildande kulturliv är att kulturarbetare erbjuds ett ekonomiskt hållbart yrkesliv med rimliga anställningsvillkor. F! Lund vill att Lunds kommun ska ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö för kulturutövare. För att detta ska bli möjligt måste kulturens viktiga roll i samhällsutvecklingen erkännas. Först då kan fokus flyttas från kortsiktig ekonomisk lönsamhet till de samhällsberikande konsekvenserna av ett gott kulturliv. Vi tror på innovativa lösningar och nytänkande kring traditionella anställningsformer för att säkra ett fortsatt rikt kulturliv i Lunds kommun.

F! Lund ska verka för bättre försörjningsmöjligheter och trygghetssystem för kulturarbetare.

F! Lund ska verka för en förändring av det nuvarande kulturstödsystemet så att större del blir verksamhetsbaserat istället för projektbaserat. Detta för att gynna mer långsiktiga kultursatsningar. 

F! Lund ska verka för att amatörkulturen stärks genom att förenkla det kommunala stödsystemet för mindre konst- och kulturprojekt.


F! Lund ska verka för en förstärkning av ateljéstödsystemet så att det kan inkludera fler konstformer.
 

F! Lund ska verka för ett ökat kommunalt stöd till kulturarbetarnas olika organisationer.

Kultur med värdegrund

I sin granskande och reflekterande roll är kulturyttringar en viktig del i upprätthållandet av demokratin. Därför måste alla grupper i samhället representeras och ges utrymme i kulturlivet. Ett brett deltagande är möjligt först när kulturutbudet upprätthålls utan kommersiella krav. Kulturlivet i Lund bör locka till, och erbjuda nya synvinklar för alla invånare, oavsett ekonomiska eller fysiska förutsättningar.

F! Lund ska verka för att kulturens offentligt finansierade institutioner medvetet arbetar för ett jämställt utbud och innehåll, såväl internt som externt, och aktivt strävar för att ge röst och delaktighet åt marginaliserade grupper och uttryck.


F! Lund ska verka för ett ökat stöd till kultur som inte i första hand drivs i kommersiella syften, så att kulturen inte enbart får en institutionaliserad roll, utan tillåts existera oavsett eventuella ekonomiska nyttor och effekter.

F! Lund ska verka för att TCP – The creative plot uppmuntrar entreprenörskap inom kultursektorn som innefattar upplevelsekultur och kultur som folkbildande redskap.