Skip to content

Hälsopolitik

F! Lund strävar efter att bygga ett samhälle som försäkrar alla människor adekvat och individanpassad vård under livets alla skeden. Lunds kommun ska verka för att främja varje kommuninvånares hälsosituation, oavsett ålder och skede i livet. Det måste föras en politik som gynnar ökad kunskap om friskvård, hälsovård och god kosthållning. De olika instanser vilka arbetar för medborgarnas hälsa måste verka för kontinuitet och tillsammans anpassa respektive verksamheter utifrån den enskilda medborgarens perspektiv. F! Lund väljer att lyfta fram sex områden med fokus på hälsa. Dessa är äldreomsorg, vårdyrke och organisation, psykisk hälsa, alkohol- och drogpolitik, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt kvinnofrid och våld i nära relationer.

Äldreomsorg

Lunds kommun svarar för att äldre i Lund skall få individanpassad omsorg om och när behov uppstår. Vård- och omsorgsförvaltningen prövar de äldres behov och ska ta hänsyn till den enskildes livssituation, resurser och önskemål. Kommunen tillämpar idag valfrihet inom hemvården. F! Lund utmanar bilden av att Lund är en kommun som uppfyller de äldres önskemål och behov. F! Lund menar att den goda intentionen med valfrihet faller platt när medborgarna i realiteten inte har rimliga alternativ att välja mellan. Vidare bör hemtjänsten kompletteras med möjligheter att få hjälp med vardagssysslor, utevistelse, social samvaro och liknande enligt den modell som tidigare praktiserades inom ramen för ”hemsamaritsyrket”. F! Lund ser också kollektivets fördelar, framför allt för att äldre medborgares delaktighet lyfts och värdesätts i ett socialt sammanhang, men även ur miljö och hållbarhetsperspektiv.

F! Lund ska verka för mer resurser inom äldrevården. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är det att de som vill har möjlighet att bo i pensionärsboende, gruppboende eller kollektivboende.

F! Lund vill att kommunen utforskar möjligheten att skapa nya typer av äldreboenden med inspiration av lyckade verksamheter som exempelvis Gerdas gård i Göteborg och Vigs Ängar i Ystads kommun. 

F! Lund har som mål att samtliga skattefinansierade äldreboenden ska ha blivit hbtq-certifierade enligt RFSL-standard före år 2016.

Vårdyrke och organisation

God vård och omvårdnad kräver kompetent personal. Även om Lund kan stoltsera med ett Universitetssjukhus och banbrytande medicinsk forskning anser F! Lund att liknande satsning och kvalitet ska eftersträvas även inom kommunal vård och omsorg. Utöver tillräckliga resurser behövs säkrare anställningsvillkor för dem som arbetar inom vård och omsorg. F! Lund ser att en minskning av personalrotation och bemanningsföretag höjer patientsäkerheten och kan minska kommunens kostnader. I enlighet med den nationella politiken ser även F! Lund positivt på en strävan mot 6- timmars-arbetsdag med bibehållen lön. Vi har visionen att Lund ska införa 6-timmars-arbetsdag i alla kommunala verksamheter. Vi vill genom detta undvika utbrändhet samt ge vuxna och ungdomar tid till familjeliv, varandra och sig själva. För att kunna utvärdera effekter av en sådan omställning vill F! Lund prova 6-timmars-arbetsdag på en lämplig mindre enhet, förslagsvis ett kommunalt äldreboende.

F! Lund ska verka för att eventuell vinst i privata verksamheter inom vård och omsorg ska användas för utveckling och kvalitetssäkring i dessa verksamheter.

F! Lund ska verka för att politiska beslut som påverkar vårdgivare tas med kunskap om hur de som arbetar inom vården ser för konsekvenser.

F! Lund ska verka för att kommunen inför och utvärderar 6-timmars-arbetsdag på minst ett av kommunens äldreboenden.

Psykisk hälsa

Trots förbättringar inom fysisk hälsa har det sedan 90-talet funnits tecken på att de psykiska besvären hos Sveriges befolkning ökar. Det är i huvudsak psykiatriska diagnoser som gett en ökad frekvens av sjukskrivningar och bidragsbehov. Statistik och forskning visar att kvinnor och utlandsfödda är särskilt drabbade av psykisk ohälsa. Inom Socialförvaltningen i Lund finns Vuxenstöd och socialpsykiatri. Kommunen erbjuder idag öppenvårdsbehandling, rådgivning, stöd, boende och sysselsättningar. Syftet är att ge lundabor med psykisk ohälsa bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv. F! Lund anser att det är nödvändigt att beslutsfattare lyssnar på och tar hjälp av så kallade ”brukarorganisationer”, alltså att politiska beslut fattas med kunskap om konsekvenser för dem som berörs. Ökat brukarinflytande genererar effektivare åtgärder i arbetet mot psykiska funktionshinder och ohälsa. Brukarorganisationernas inflytande innebär inte att de bär ansvar för välfärden. F! Lund ser även att det krävs krafttag i arbetet för ungas psykiska hälsa.

F! Lund ska verka för en förstärkning av elevvårdspersonal, kuratorer, psykologer och skolsjuksköterskor. Personalen ska omfattas av kompetenskrav på genus-, hbtq- och antirasistiska perspektiv.

F! Lund ska verka för att det psykosociala stödet till hbtq-personer säkras och att psykosocialt stöd görs till en självklar del i vården för transsexuella.

F! Lund ska verka för att forskning kring självskadebeteende bland unga initieras för att finna adekvata behandlingsformer

F! Lund ska verka för en nollvision gällande hemlöshet till en följd av psykisk ohälsa.

Alkohol- och drogpolitik

På den politiska arenan förs alkohol- och drogpolitik på olika nivåer. Intensiteten kan uppfattas styras av tillfälliga händelser i samhället, plötsligt sätter en händelse i mediaflödet fokus på olika former av missbruksproblematik. För de drabbade är missbruket inget som kommer och går. Intill varje individ i destruktivt missbruk lever anhöriga som påverkas var dag. Lunds kommun erbjuder olika former av stöd till personer med missbruksproblem och denna hjälp är nödvändig i en kommun som värnar om invånarnas hälsa. Det är dessutom inte samhällsekonomiskt försvarbart att inte investera i god och evidensbaserad missbruksvård.

F! Lund ska verka för att kommunernas arbete med alkohol- och drogfrågor innefattar ett genusperspektiv samt att kvinnor ska få bättre hjälp inom missbruksvården.

F! Lund ska verka för att skolans utbildningar kring alkohol och droger sker utifrån ett genusperspektiv.

F! Lund ska verka för en nollvision gällande hemlöshet till följd av missbruk och bristande missbruksvård.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

För F! Lund är det självklart att hälsa är en subjektiv upplevelse och att hälsa även ses ur ett holistiskt perspektiv. En aspekt av välbefinnande som behöver få mer utrymme i den offentliga debatten är sexuell hälsa. F! Lund ser en särskild brist vad gäller kunskap om sexuell hälsa hos äldre samt personer med funktionshinder. Vidare porträtteras, behandlas och förväntas människor idag vara och göra olika saker på grund av sitt kön. F! Lund anser att det är alla kommuninvånares självklara rätt att uttrycka sin sexualitet (förutsatt att inblandade parter ger sitt samtycke), sin könsidentitet och sina könsuttryck på det sätt de önskar. F! Lund anser att kunskap om och tillgång till preventivmedel är fundamentalt för den sexuella och reproduktiva hälsan. Det måste även upprättas minst en offentligt driven abortklinik i Lunds kommun. F! Lund ser även en fördel med att förlänga åldersspannet för vård som bedrivs av ungdomsmottagningar.

F! Lund ska verka för att samtliga kommunala inrättningar som arbetar med sexuell hälsa ska ha kompetens inom antirasism, hbtq, funktionalitet och könsidentitet.

F! Lund ska verka för att ungdomsmottagningar är tillgängliga, både vad avser fysisk tillgänglighet och kompetens hos personalen.

F! Lund ska verka för förbättrad sexualundervisning och utbildning i genusperspektiv i skolan.

Kvinnofrid och våld i nära relationer

Avslutningsvis vill F! Lund belysa att ett hälsosamt liv givetvis kräver en tillvaro fri från våld och hot. Våld i nära relationer måste diskuteras och angripas som det folkhälsoproblem det enligt befintlig svensk statistik faktiskt är. Lund måste likt samtliga övriga kommuner i landet verka och handla för att skydda de som drabbas samt eliminera de mekanismer som leder till att våldet utövas. F! Lund anser att våldspreventiva metoder så långt som möjligt ska baseras på arbetssätt som visat goda resultat. Det måste finnas såväl statligt som kommunalt ansvarstagande för att förebygga våld och arbetet måste ha ett intersektionellt perspektiv. Våld i nära relationer drabbar både män, kvinnor och barn. Lunds kommun måste inhämta kunskap från andra kommuner som har mer erfarenhet av preventivt arbete mot hedersvåld samt av dem som inrättat en mansjour där män kan få stöd att bryta ett våldsamt beteende. F! Lund vill även bidra till att säkra befintlig kvinnojoursverksamhet.

F! Lund ska verka för att alla utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ges fortbildning om intersektionalitet, kvinnofrid, våld i nära relationer, bemötande och metoder att samtala med barn.
 

F! Lund ska verka för att information om mänskliga rättigheter och svensk kvinnofridslagstiftning/ fridslagstiftning inkluderas i SFI-utbildningen. Alla ska ha kunskap om sina rättigheter och om vart en kan vända sig för att få skydd och stöd.