Skip to content

Bostadspolitik

Stadsplanering och bostadsbyggande behöver spegla hela samhället och måste därför vara tillgänglig för hela samhället. Den patriarkala dominansen i den fysiska stadsplaneringen måste brytas. En behovsbaserad utveckling nås först när de som fattar besluten speglar folket. Alla ska kunna känna sig säkra i sin omgivning. Det behövs bland annat en handlingsplan som verkar för säkra miljöer i Lund. Alla ska kunna röra sig och verka fritt i vår kommun. Vidare måste bostadssituationen i Lund diskuteras utefter det specifika behov som råder i en stad präglad av hög inflyttning, stort antal studerande och en tydlig stadskärna. F! Lund presenterar bostadspolitiken med nya normer för bostadsbyggande, motverkande av segregation, stadsplanering samt bostad för alla.

Nya normer för bostadsbyggande

För att Lund ska kunna fortsätta vara en stad dit många söker sig och stannar kvar tror vi i F! Lund på kraftiga satsningar på nybyggnation och upprustning av attraktiva bostäder som vänder sig till alla människor. Vi vill se en förtätning av Lund där outnyttjade ytor kommer till användning på ett bättre sätt. Genom att utveckla koncept som kollektivhus och blandade upplåtelseformer kan vi skapa socialt integrerande och inkluderande boendelösningar som dessutom tar vara på kvadratmeter och värmekällor på att långsiktigt hållbart sätt. Genom gemensamma utrymmen som innegårdsodlingar och delade vardagsrum kan vi inte bara hushålla med resurser utan också främja interaktion, funktioner som avlastar ensamstående med barn, samägda trädgårdsredskap, delade cyklar och bilpooler. Lund kan bli en stad med friheten att inte äga. För studenter kan kollektiva boendeformer erbjuda en unik trygghet och anpassning till det första egna boendet. F! Lund eftersträvar en flexibel, behovsgenererad lägenhetssammansättning, oavsett familjebildning. F! Lund tror på bostäder med blandad upplåtelseform och alternativa lösningar. Hyresrätter och kollektivhus är goda exempel.

F! Lund ska verka för en upprustning och underhållning av de byggnader som finns. Äldre bebyggd miljö ska anpassas för en ökad tillgänglighet.

F! Lund ska verka för att flera innehavare ska kunna stå på ett bostadskontrakt.

F! Lund ska verka för att fler allmännyttiga bostäder byggs, baserade på kvinnors ekonomi. Kötid och behov, inte inkomst eller efternamn, ska avgöra vem som får en lägenhet.

Motverkande av segregation

Lund är idag kraftigt segregerat när det gäller boende, både utifrån klass, ålder och etnicitet. Segregationen mellan personer med olika etniciteter kan inte kopplas bort från de rasistiska strukturer som finns i samhället utan måste ses som resultatet av en strukturell diskriminering av invandrare och personer som uppfattas ha en annan etnicitet än svensk. Bostadsmarknaden spelar en central roll i diskrimineringen.

F! Lund ser på segregation som ett samhällsproblem och inte som ett problem som bara rör de områden där personer med annan etnisk bakgrund än svensk är överrepresenterade. Den kraftiga överrepresentationen av vit medelklass i vissa områden ser vi som grundproblemet i segregeringen. Det leder till en uteslutning av grupper som inte tillhör den vita medelklassen från de attraktiva delarna av staden, och därmed minskar möjligheten att bygga breda sociala band i samhället. Vi ser nackdelar med att det finns bostadsområden som, på grund av en homogen boendeform och höga bostadspriser, i praktiken är otillgängliga för en majoritet av invånarna. När en viss samhällsklass får köpa sig bort från resten av samhället uppstår det klyftor som resulterar i avsevärt försämrade möjligheter för de som saknar makten att välja. F! Lund tror på ett samhälle där inga barn segregeras på grund av etnicitet, hudfärg eller klassbakgrund. Vi vill se ett samhälle där barn, oavsett bakgrund, får växa upp tillsammans och känna tillhörighet och samhörighet i ett samhälle som präglas av mångfald. Alla barn ska ha samma tillgång till bra utbildning, kultur och meningsfull fritid, vilket kräver en bostadspolitik som motverkar segregation.

F! Lund ska verka för att bostadspolitiken i Lunds kommun ska motverka segregation.

F! Lund ska verka för att segregationen bryts i ekonomiskt bättre ställda områden genom förtätning med fler upplåtelseformer.

Stadsplanering

F! Lund anser det vara nödvändigt att nybyggnation sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga bostäder som håller länge är bra för miljön och sparar på eventuella framtida kostnader. Nybyggda bostäder ska hålla hög standard avseende miljöanpassning och detta bör subventioneras för att undvika eskalerande bostadspriser. Detsamma ska gälla renovering. Ingen ska behöva flytta på grund av att deras bostad uppgraderas. Det är en självklarhet att samhällsekonomiska uträkningar som sker i kommunen ska utgå ifrån ett feministiskt, antirasistiskt-, funktions-, hbtq- och miljöperspektiv. Stadsplanering och bostadsbyggande ska utgå från hela samhällets behov. Med detta som utgångspunkt behövs bred representation i de beredande- och beslutande organen. Personer som är involverade i samhällsplanering och bostadsplanering ska ha baskunskaper i jämställdhet. F! Lund vill också se att alla beredande och beslutande organ ska ha en bred och lättillgänglig remissprocess.

F! Lund ska verka för att högvärdig jordbruksmark som berikar kommunen in i det längsta bevaras.
 

F! Lund ska verka för en fördelning på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar i de beredande- och beslutande organ som rör samhällsbyggande.

F! Lund ska verka för att alla beredande- och beslutande organ ska ha en bred demokratisk och lättillgänglig remissprocess.

Bostad för alla

Lund är en kommun berikad av att en stor andel av befolkningen är studenter. Detta bidrar till en unik mångfald och tillgång till en engagerad, utbildad och varierad befolkningssammansättning. Tyvärr ser vi idag en situation där många i kommunen saknar ett tillfredsställande boende. Det är i första hand studenter och unga som tvingas till otrygga och kortsiktiga lösningar. Även andra grupper som människor med utländsk bakgrund, ensamstående och pensionärer lider av den rådande bostadsbristen. Dagens bostadspolitik präglas av mansdominans och mansberoende, vilket innebär att bostäder byggs för en ekonomi som inte alla har. Nya boende- och hyresrättsformer behöver utvecklas för att spegla de behov som finns i vårt heterogena samhälle. Vi behöver bygga för alla, oavsett funktionalitet, ekonomi, ålder, familjekonstruktion eller andra behov. Vidare vill F! Lund anamma modellen “Bostad först” eftersom hemlösa personer har samma behov av tryggt långsiktigt boende som andra oavsett om de har problem utöver bristen på bostad. En amerikansk studie har påvisat att metoden Bostad Först ger goda resultat i jämförelse med den traditionella boendetrappan. Socialstyrelsen i Sverige visar stort intresse för metoden och har i sina riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni rekommenderat Bostad Först.

F! Lund ska verka för att det byggs fler bostäder som studenter, unga, ensamstående, pensionärer och andra med en mindre ekonomi har råd att efterfråga.

F! Lund ska verka för att de bostäder som byggs håller standarden när det gäller allmän tillgänglighet och även frihet från buller.

F! Lund ska verka för att tillgodose behovet av olika typer och former av bostäder.

F! Lund ska verka för att förtursansökningar från sociala myndigheter ska ge förtur i bostadskön och för att kvinnor som levt i skyddat boende ska få hjälp att finna ny bostad.