Skip to content

Miljöpolitik

Feministiskt initiativ Lund vill se att kommunen utvecklas till att bli ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Lunds kommun har redan många förutsättningar att förverkliga detta, såsom god tillgång till sol och vind för förnyelsebar el, och en plattform för utbildning av hållbar utveckling. Men det finns aspekter som behöver förbättras, såsom att öka tillgängligheten av kollektiva och miljövänliga transportmedel. Det måste vara enkelt, smidigt och säkert att färdas med kollektivtrafik, cykel eller gång oavsett vart en bor eller vart en behöver ta sig i kommunen. En annan aspekt är att skapa en hållbar relation till mat. En kost som präglas av vegetabilier och ekologiska råvaror är bättre för såväl miljön, klimatet och vår egen hälsa.

(Politiken kring miljöfrågor presenteras under rubrikerna Transport, Energi och bebyggelse, En
kommun för människor, djur och natur samt Kultur och skola. Feministiskt initiativ Lund integrerar även tydligt miljöpolitik vid stadsplanering och bostadsbyggande, läs mer om detta i vår bostadspolitik (eget dokument).)

Transport

Enligt aktuell statistik har män och kvinnor signifikant olika resvanor. Män reser längre sträckor och resorna sker framf ö r allt i personbil. Kvinnor rör sig kortare sträckor och utnyttjar gång, cykel och kollektivtrafik i större utsträckning än män. Detta har konsekvensen att kvinnors resvanor har en mindre klimatpåverkan än männens. Feministiskt initiativ Lund anser det eftersträvansvärt att investera mer i utvecklingen av de traditionellt kvinnliga resvanorna.

Ett viktigt steg är att bygga bort bilnormen i Lunds kommun. Detta avser framför allt privatbilismen. Blåljustrafik, färdtjänst och liknande ska naturligtvis fortfarande garanteras god framkomlighet. Vi bör däremot fokusera på att alltid prioritera gång , cykel och kollektivtrafikleder vid all samhällsplanering. Ett annat steg kan vara att se över parkeringsnormen vid nybyggnationer samt att se över möjligheten att omvandla befintliga parkeringsplatser till exempelvis parker, bostäder, rekreation eller stadsodling. Gratis kollektivtrafik är ett eftersträvansvärt mål, men vi vill först och främst se ett arbete för att bilen blir det minst attraktiva alternativet. Vi vill kombinera ökad tillgänglighet till gång , cykel och kollektivtrafik med en nedmontering av bilnormen. En skatt på bensin kan slå fel då många i kommunens mindre orter är beroende av bilen. Kostnader ska straffa de onödiga bilresorna, inte de nödvändiga. Färre och dyrare parkeringsplatser i centrum och bilfria zoner i tätorterna i kombination med bättre kollektivtrafik i anslutning till parkering utanför stadskärnan kan vara ett sätt att lösa detta. Så blir Lunds transportsektor ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Ett annat steg är att planera kommunen efter den så kallade 15-minutersprincipen. Detta betyder att alla invånare ska ha som mest 15 minuters promenad eller cykeltur till skola, arbete, vård, matbutiker och liknande, alternativt till närmsta buss- eller tågstation. Detta för att underlätta vardagen och minimera det totala resandet och därav utsläppen.

Ett annat verktyg för att minska resorna i Lunds kommun är att förbjuda nyetablering, och verka för att avveckla externa köpcentrum. Detta har flera positiva konsekvenser. Dels minskar det bilresorna, och dels gynnar det mindre företag som bedriver handel i tätorterna. Det kan även minska den totala konsumtionen och den dåliga miljöpåverkan som denna innebär. Feministiskt initiativ Lund ska därför verka för:

1. Att all samhällsplanering utgår ifrån den så kallade 15-minutersprincipen.
2. Att kollektivtrafiken i Lund utvecklas och förbättras med tätare turer och fler linjer samt sänkningar av kostnaden för resor.
3. Att gång , cykel och kollektivtrafik alltid prioriteras i samhällsplaneringen, samt stopp för nybyggnation av vägar för privat biltrafik.
5. Att stoppa all nyetablering av externa köpcentrum.
6. Att all statistik som förs över persontransporter i Lund ska vara uppdelade efter kön (man/kvinna/annat) för att synliggöra skillnader i mäns och kvinnors resvanor samt möjliggöra för uppföljning av utvecklingen i framtiden.
7. Införa någon form av kostnadspåslag för bilresor i stadskärnan, samt upprättandet av bilfria zoner i tätorterna.

Energi och bebyggelse

Feministisk initiativ Lund är medvetna om att långsiktighet är av största vikt när det gäller energi och miljö. Snabba lösningar som på kort sikt ger ekonomisk vinst kan i längden vara ödesdigra vad gäller höga kostnader i samband med utsläpp, föroreningar, buller, läckage eller spillvärme. Vid val av byggmaterial måste hänsyn tas till materialens livscykel, hållbarhet och påverkan på miljön. Vi anser att den miljövänligaste och bästa kilowattimmen är den som aldrig behöver användas. Med detta som utgångspunkt kommer vi att uppmuntra energieffektivt byggande och utnyttjande av spill och överskottsvärme från industri och förbränning. Hållbara lösningar med en tydlig strävan efter minskad energiförbrukning ska premieras framför traditionella tillvägagångssätt.

Lunds kommun har redan nu en sund inställning till tillvaratagande av spillvärme från forskning och industri. Denna inst ä llning ska säkras och utvecklas. En tydlig koppling mellan det lokala fjärrvärmenätet och industrier som Örtofta Sockerbruk och ESS kommer att göra Lunds värmeförsörjning till ett föredöme för andra kommuner. Lunds kommun har goda förhållanden och förutsättningar för förnybara energikällor. Klimatet gör solceller och solpaneler till goda alternativ. Feministiskt initiativ Lund vill därför att kommunen har detta i åtanke vid nybyggnation av tak och fasader på offentliga byggnader och uppmuntra privata byggaktörer att göra detsamma. Vindförhållanden i och runt kommunen bidrar till att vindkraft är ett lönsamt sätt att producera el. Vi ser att vindkraftsparker är att föredra framför enskilda utspridda verk. Detta för att bibehålla en naturskön omgivning samtidigt som engångskostnader för nät och ställverk hålls nere. Lunds kommun bör även om delägare i Kraftringen uppmuntra till investering i förnybara energikällor. Feministiskt initiativ ska därför verka för:

8. Att energibesparingar eftersträvas, både i privat och offentlig sektor, exempelvis genom
miljökriterier vid försäljning av mark, och taxor för el och sophantering.
9. Att spillvärme och överflödig energi tas tillvara.
10. Att utöka produktion och användande av förnybara energikällor samt ta tillvara de
fördelaktiga förhållanden som råder i och omkring kommunen.
11. Att alltid ha miljövänligt byggmaterial vid ny- och ombyggation av kommunala byggnader

En kommun för människor, djur och natur

Lunds kommun är känd för sin goda åkerjord. Här finns unika förutsättningar för lokal matproduktion, och Feministiskt initiativ Lund vill verka för att jorden bevaras och brukas på ett socialt och ekologiskt gynnsamt sätt. Vi vill se en omställning från energikrävande animalieproduktion till mer miljövänlig produktion av vegetabilier. Jordbruket ska även på sikt bli helt ekologiskt, och vår natur bör förvaltas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras. Vid nybyggnation och markupplåtelse ska åkerjorden i möjligaste mån bevaras genom exempelvis utnyttjande av redan hårdgjorda ytor. Stadsnära odling är ett annat sätt att optimera markutnyttjandet vilket bör beaktas i kommunens samhällsplanering.

Sedan länge strävar Lund efter 100 % ekologisk mat i offentlig verksamhet och kommunen har arbetat för ökad medvetenhet om ekologi i samband med livsmedelskonsumtion. Det kan dock fortfarande göras förbättringar. Till exempel finns fortfarande inget tydligt initiativ till att minska kommunens totala konsumtion av animaliska livsmedel. Kravet på effektivitet och ekonomisk vinning inom djurindustrin skapar ohållbara situationer där jordar utarmas, kemikalier läcker ut i naturen, hav töms på fiskar och ekosystem slås ut. Genom politiska initiativ kan Lund som kommun bli en del av kampen mot detta, genom att verka för en vegetabilisk kost som utesluter alla animaliskt baserade livsmedel såsom kött, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg . En annan problematik är att fullt ätbar mat går till spillo genom bland annat felhantering och dålig planering. Det är därför viktigt att kommunen arbetar för att minimera svinn i sin egen verksamhet, men även tillhandahåller god information till privata hushåll om effektiv mathantering. Feministiskt initiativ ska därför verka för:

12. 100 % ekologiskt och rättvisemärkt i offentlig verksamhet.
13. Att kommunala verksamheter ska ha minst tre vegetabiliska/vegetariska dagar i veckan
samt att det ska finnas ett vegetabiliskt alternativ varje dag.
14. Fortsatt och ökad uppmuntran till stadsodling genom att detta till exempel beaktas i
detaljplanearbete och markupplåtelse.
15. Att kommunens totala matsvinn minimeras, såväl privat som offentligt, genom exempelvis
kampanjer, bättre förutsättningar för mathantering i skolor och kommunala boenden, samt att
livsmedelsaffärer uppmuntras till att skänka ätbart matsvinn till härbärgen och andra
hjälporganisationer.

Kultur och skola

För att nå en hållbar utveckling är det viktigt att alla är delaktiga och tillgängliggörs information om vilka effekter ett förändrat klimat kan leda till, men också hur vi som individer och samhälle kan begränsa vår klimatpåverkan. Naturskolan i Lunds kommun, som förmedlar sådan kunskap till för-, grund- och gymnasieskolor, är ett bra exempel på hur detta kan förverkligas. Även kulturinstitutioner kan spela en viktig roll inom kunskapsspridning, genom att erbjuda evenemang som har ett fokus på miljö och klimat. Relevanta dokumentärfilmer som lyfter fram osynliggjorda perspektiv och fakta bör även anammas inom kulturen. F! Lund ska därför verka för:
16. Att kulturinstitutioner arbetar med kunskapsspridning om klimat och miljö.
17. Ett fortsatt stöd till och utveckling av Naturskolan.