Skip to content

Asylpolitik

Asylpolitik ingår i det breda begreppet migration, att människor byter hemort eller hemland. Till Lund migrerar människor av väldigt varierande anledningar vilket givetvis ger följden att stadens immigranter har betydande olika möjligheter och svårigheter, tillgångar och resurser för att komma in och bli en del av samhället. De allra flesta som migrerar till Sverige eller har utlandsfödda föräldrar är ekonomiskt självständiga. För en mer ingående politik kring Feministiskt initiativs syn på migration, se den nationella hemsidan (feministisktinitiativ.se).

F! Lund väljer att inrikta den kommunala migrationspolitiken på frågor rörande asyl och flyktingar. Vi vill att Lunds kommun ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Räknat per capita är Lund den av landets 25 största kommuner som tar emot minst flyktingar. Lunds kommun har resurser för att öka flyktingmottagandet.

F! Lund tror på antirasistisk feminism som synliggör sambanden mellan hur olika grupper diskrimineras. Det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om intersektionalitet i allmänhet och hur den ska hanteras och motverkas i synnerhet. Lunds kommun ska ta ett större ansvar, särskilt viktigt är det att ta ansvar för de papperslösa kvinnorna. F! Lund har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Gränser skapar ett ”vi och dom” och utgör själva grunden för rasism. Istället vill vi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor ska det vara varje människas rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Nedan följer en redovisning uppdelad på flyktingmottagande och papperslösas villkor.

Flyktingmottagande

F! Lund vill att kommunen utökar mottagandet av flyktingar och anser att en välfungerande kommun som Lund har möjlighet att ta emot betydligt fler än de ca 100 personer per år som tas emot nu. Särskilt vill F! Lund att kommunen visar solidaritet med och tar emot fler av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Fler av dessa barn bör vid sin ankomst till Sverige få komma direkt till Lund och sedan få stanna här. F! Lund har övertygelsen att det är en god investering att ta emot dessa unga människor och inkludera dem som värdefulla tillskott till vår kommun. En kommun där alla kan känna sig trygga och delaktiga oavsett medborgarskap, och där ingen förföljs eller utvisas. De nyanlända måste få snabb hjälp med ett eget boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig ut i arbetslivet. Många som kommer till Sverige har lämnat en situation i hemlandet som gjort att både psykisk och fysisk hälsa tagit stryk och därför måste det inom flyktingmottagande alltid finnas stark fokus på hälsofrågor. F! Lund ser det som självklart att information till nyanlända anpassas och översätts för att möta den enskildes behov.

F! Lund ska verka för att Lunds kommun ska öka antalet flyktingmottagande till 500 per år.

F! Lund ska verka för att ingen ska behöva vistas längre än sex månader på en mottagningsenhet.

F! Lund har som mål att det på alla mottagningsenheter finns personal med kunskap i att bemöta människor med svåra trauman. Kunskapen måste även innefatta normkritiska och antirasistiska perspektiv.

F! Lund ska verka för att nyanlända flyktingar och asylsökande ska ha rätt till bostad och svenskundervisning samt få information om svenska samhällsförhållanden och arbetsliv.

F! Lund ska verka för att resurser och insatser till flyktingar stärks och fördelas rättvist mellan kvinnor och män.

F! Lund ska verka för att asylsökande kvinnor ska synliggöras och få adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av våld och övergrepp.

Papperslösas villkor

Den asylpolitik som förs idag är restriktiv och diskriminerande. Till följd av dagens asylpolitik lever många människor som papperslösa i Sverige, utan tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösas situation orsakas av nationell politik men kan förbättras genom kommunala insatser. Välfärden ska vara till för alla som lever i staden. Människor måste kunna söka och vara i kontakt med skola, vård, omsorg och socialtjänst utan att riskera utvisning.

F! Lund ska verka för att det införs handlingsplaner för hantering och skyddande av papperslösa barn i skolan.

F! Lund ska verka för att de papperslösa ska få tillgång till de grundläggande kommunala trygghetssystemen, framförallt skola och socialtjänst. Kravet att vara folkbokförd i Lund för att få hjälp av socialtjänsten ska tas bort.

F! Lund har som mål att ingen människa ska behöva leva som papperslös.